All About Being IN and OUT – ALIYA and PARENTHOOD

הרצאה ו/או סדרה של מספר מפגשים (התאמת המבנה עפ"י בקשה ועניין).

נושאים מרכזיים: התמודדות עם אתגרי ההורות בעקבות העליה לארץ. אתגרי השפה העברית, שילוב חברתי, הבדלים תרבותיים ועוד.

נושאים נוספים: כיצד מייצרים זהות ישראלית, שיפור תחושת השייכות.

הערה: ההרצאה/סדנה מועברת בעברית או באנגלית. עפ"י בקשה.